BizGreece

                    
  
 
 
:
 
        
   
  |     |   Gift certificates   |     |  
 
 (      )
 
  

1. Εισαγωγ

Οι γενικο ροι πλησης που αναφρονται (εφεξς ως " Γενικο ροι "), χουν ως στχο να προσδιορσουν τις συνθκες πλησης ανμεσα σε κθε χρστη  του site της Bizgreece.com (εφεξς ως "Πελτης" "Eσες") και στην εταιρα Bizgreece.com Ποντκας Βιος Αννης Κομνηνης 2 Τρκαλα Τ.Κ. 42100 Ελλδα τηλ.6936877702-2431079479 (εφεξς αναφερμενη ως "BizGreece") "). Αυτο οι γενικο ροι πλησης εναι οι μνοι εφαρμσιμοι και αντικαθιστον οποιουσδποτε λλους ρους, πλην εξαιρσεως, εκφρασμνης γραπτς και με σαφνεια. Η BizGreece μπορε κατ διαστματα να τροποποισει ορισμνες διατξεις των γενικν της ρων. Εναι λοιπν απαρατητο να ανατρχετε σε αυτος κθε φορ που επισκπτεστε το δικτυακ τπο BizGreece.com(εφεξς ως "ισττοπος " " Site"). Θεωρομε πως επιβεβαινοντας την παραγγελα σας, αποδχεστε πλρως τους γενικος ρους πλησης κατπιν ανγνωσης αυτν. Συνδεμενοι με τον Ισττοπο αποδχεστε τους Γενικος ρους και τiς Συνθκες Χρσης που περιγρφονται.

2. Πραγματοποιστε μια παραγγελα


Για να πραγματοποιστε μια παραγγελα, θτουμε στη διθεσ σας 3 τρπους :
- μεσω Internet στο site μας: http://www.Bizgreece.com/   24 ρες το 24ωρο και 7ημρες την εβδομδα.
- μσω ηλεκτρονικο μηνματος στη σελδα : http://www.Bizgreece.com/  κα στο email bizgreece@bizgreece.com   μσω τηλεφνου και fax στο 00 30 24310 79478
Επιβεβαινουμε τι η παραγγελα σας λφθηκε υπψη μσω ηλεκτρονικο μηνματος η fax.

3. Πληροφορες προντων


Οι φωτογραφες που απεικονζουν τα προντα εναι ενδεικτικς και δεν μπορον σε καμα περπτωση να λειτουργσουν δεσμευτικ για την
BizGreece. Επιπλον, σον αφορ στα τεχνικ χαρακτηριστικ και τις περιγραφς των προντων που προρχονται απ τους συνεργτες τους
προμηθευτς μας, η BizGreece απαλλσσεται κθε ευθνης σον αφορ στην ισχ του περιεχομνου τους.

4. Τιμς

Οι τιμς που αναφρονται στον Ισττοπο εναι σε ευρ και περιλαμβνουν λες τις φορολογικς επιβαρνσεις (ΦΠΑ) εκτς απ τα ξοδα  αποστολς.Τα ξοδα αποστολς επιβαρνουν τον Πελτη και εμφανζονται κατ τη διρκεια της παραγγελας, εν τιμολογονται στο τλος της παραγγελας επιπλοντης τιμς των επιλεχθντων προντων. Σημεινεται τι στο πλασιο της Ευρωπακς νωσης οι τιμς εμφανζονται σε ευρ.Η BizGreece αρνεται κθε ευθνη σε περπτωση σφλματος   ανακρβειας κατ τη νομισματικ μετατροπ και καμα διαφορ μεταξ του εκτιμμενου συνολικο ψους της παραγγελας και του ποσο της τιμολγησης δεν μπορε να ληφθε υπψη. Η BizGreece επιφυλσσεται του δικαιματος τροποποησης των τιμν που εφαρμζονται στα προντα του Site της σε οποιαδποτε στιγμ αλλ δεσμεεται να εφαρμσει τις τιμς που αναγρφονταν στον Ισττοπο κατ τη στιγμ της παραγγελας σας.

5. Διαθεσιμτητα

Σημειστε πως διεκπεραινουμε την παραγγελα σας μσα στο πλασιο των διαθσιμων αποθεμτων μας.Σε περπτωση που να απ τα προντα μας δεν εναι διαθσιμο στο απθεμ μας, δεσμευμαστε να επικοινωνσουμε μαζ σας μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου εντς 15 ημερν απ την  ημερομηνα της παραγγελας πληροφορντας σας σχετικ με την προθεσμα εντς της οποας θα σας παραδοθε το προν. Αν μεταξ των παραγγελμνων προντων, κποιο δεν εναι διαθσιμα προσωριν, δεσμευμαστε αφενς να σας παραδσουμε τα προντα που εναι διαθσιμα απαλλσσοντς απ τα « ξοδα αποστολς » και αφετρου να αντικαταστσουμε το μη διαθσιμο προν με να ανλογο σε ποιτητα και τιμ προν. Σε περπτωση ρνησης εκ μρους σας, θα προβομε στην αποζημωση του εν λγω προντος.

6. Τρποι παρδοσης

Τα προντα που αγορζονται μσα απ το Site παραδδονται στη Ελλδα.
Παρδοση Express
Αυτς ο τρπος παρδοσης σας επιτρπει να λαμβνετε το δμα σας εντς 48/120 ωρν με την ΙNTERATICA ACS (υπολογζοντας ως ημερομηνα ναρξης την ημερομηνα αποστολς και χι παραγγελας και λαμβνοντας υπψη μνο τις εργσιμες ημρες) . Αν η παραγγελα σας καταχωρηθε πριν τη 1 μ.μ., θα παρασκευαστε εντς της ημρας, με την επιφλαξη το προν που παραγγελατε να εναι διαθσιμο στο απθεμα. Τα ξοδα αποστολς εξαρτνται
απ το προν που θα επιλξετε.Οι προθεσμες παρδοσης που αναφρονται στο Site εναι ενδεικτικς και μπορον ενδεχομνως να τροποποιηθον. Η BizGreece δε θεωρεται υπεθυνη των συνεπειν που οφελονται σε καθυστρηση παρδοσης απλειας του δματς σας εκ μρους του μεταφορα  σε απρβλεπτο, αντερο και ανυπρβλητο λγο κατπιν δικαστικς απφασης.Σε περπτωση μη λψης του δματος στις αναφερμενες προθεσμες, μια ρευνα πραγματοποιεται προς τον μεταφορα και διαρκεα ως και 15 ημρες. Κατ τη διρκεια αυτς της περιδου, καμα αποζημωση   επαναποστολ δε θα μπορε να λβει χρα. Κατ την παραλαβ της παραγγελας σας, οφελετε να ελγξετε τι τα προντα αντιστοιχον στην παραγγελα σας και να επισημνετε,σε αντθετη περπτωση, στο δελτο παρδοσης και υπ μορφ χειργραφων παρατηρσεων μετ υπογραφς,
οποιαδποτε ανωμαλα. Οφελετε επσης να επιβεβαισετε μσω fax (00302431079478) μσω ηλεκτρονικο μηνματος αυτς τις παρατηρσεις αυθημερν , το αργτερο, μια εργσιμη ημρα μετ απ την παραλαβ της παραγγελας σας. Οποιαδποτε ατηση διατυπωθε εκτς αυτς της  προθεσμας δε θα μπορε να γνει δεκτ και απαλλσσει την BizGreece απ κθε ευθνη προς τον Πελτη. Αν τα προντα οφελουν να επιστραφον,
θα πρπει να αποσταλον εντς 2 ημερν απ την ημερομηνα παρδοσης στην εξς διεθυνση: Αννης Κομνηνης 2 Τρκαλα Τ.Κ. 42100 Ελλδα Η επιστροφ των προντων δεν θα γνει δεκτ παρ μνον για προντα που βρσκονται στην αρχικ τους κατσταση, με την αρχικ τους συσκευασα, τα αξεσουρ και τις οδηγες χρσης τους. Τα ξοδα αποστολς επιβαρνουν τον Πελτη. Σας πληροφορομε τι μια καθυστρηση 24 ωρν εναι δυνατ σον αφορ την παρδοση της παραγγελας σας. Πργματι, για λγους ασφαλεας, λες οι παραγγελες που πληρνονται μσω πιστωτικς κρτας αποτελον αντικεμενο εξακρβωσης εκ μρους της BizGreece. Συμπληρωματικς πληροφορες θα μπορον να ζητηθον και να απαιτηθον για την επικρωση της αγορς σας. Συνεπς, και προκειμνου να αποφγετε οποιαδποτε καθυστρηση, σας καλομε να πραγματοποισετε την παραγγελα σας χρησιμοποιντας
- μια κατοχυρωμνη επαγγελματικ διεθυνση email (τπου AOL, OTENET, FORTHNET,...).
- ναν αριθμ σταθερο τηλεφνου (εργασας οικας) για να μπορομε να επικοινωνσουμε μαζ σας αν πσα στιγμ.
Επιπλον, για κθε παραγγελα της οποας το ψος υπερβανει το ριο που χει θσει η BizGreece (1200 ευρ), θα σας ζητηθε αποστολ δελτου ταυττητας και δικαιολογητικο κατοικας μσω φαξ, email ταχυδρομεου. Σας διαβεβαινουμε πως αυτ τα μτρα αποδεικνουν τη θλησ μας να προστατεσουμε τους πελτες μας απ ενδεχμενες απτες μσω πιστωτικς κρτας.

7. Φοροαπαλλαγ

Φοροαπαλλαγ προβλπεται για τους πελτες μας που διαμνουν στο εξωτερικ (εκτς Ευρωπακς νωσης). Προκειμνου να καταστε δυνατ πρπειμα τη παραλαβ του δματος, να μας αποστελετε φωτοτυπα της απδειξης πληρωμς σας καθς και να δικαιολογητικ κατοικας στο εξωτερικ. μα τη γνωστοποηση της απδειξης εκ μρους των τελωνειακν αρχν,ο Χρστης πρπει να μας την αποστελει μαζ με τα πλρη στοιχεα του
τραπεζικο του λογαριασμο (IBAN/SWIFT). Μνο ττε, η BizGreece θα εναι σε θση να προβε στην αποζημωση του φρου μσω επιταγς.Στην αποζημωση του ΦΠΑ θα πραγματοποιεται παρακρτηση της τξης των 3% για «ξοδα κνησης». Μσω φαξ: 0030 2431079478 Μσω ταχυδρομεου: BizGreece Αννης Κομνηνης 2 Τρκαλα Τ.Κ. 42100 Ελλδα

 

 

8. Δικαωμα ακρωσης :

 

Η επιστροφ χρημτων Σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου L 121-20 του Κδικα Κατανλωσης, χετε στη διθεσ σας 10 ημρες για να μας επιτρψετε να προν που δε σας ικανοποιε. Μεσα σαυτο το διστημα μπορετε να επιστρψετε το προιον με δικ σας ξοδα συνοδευμενο με την απδειξη αγορς και το δλτιο επιστροφς πλρως συμπληρωμνο και υπογεγραμμνο. Παρακαλεστε να επιστρψετε το προν ως συστημνο δμα και να επιλξετε αποστολ δηλωμνης αξας που να αντιπροσωπεει το κστος των προντων που αποστλλετε. Κτι ττοιο εναιαπαρατητο σε περπτωση κλοπς απλειας απ τις μεταφορικς υπηρεσες.Σε κθε περπτωση, η επιστροφ πραγματοποιεται με ξοδα του Πελτη. Κθε προν που θα χει υποστε ζημις, δε θα λβει αποζημωση μερικ ολικ σμφωνα με τους ρους που αναφρονται παρακτω. Αν το προν που επιστρφεται εναι ελλιπς χει υποστε ζημις, μια μεωση της τιμς θα εφαρμοστε σμφωνα με τη διγνωση που θα πραγματοποιηθε απ το τμμα Επιστροφν προντων. Η προθεσμα επιστροφς που αναφρεται ανωτρω μετρ απ την ημρα παρδοσης της παραγγελας. Αν δεν χετε στη διθεσ σας το δελτο επιστροφς, η Υπηρεσα Εξυπηρτησης Πελατν μπορε να σας το αποστελει μσω email. Για να κνετε μια ατηση, κντε
κλικ εδ: http://www.Biz-models.com/  . Αυτ το γγραφ εναι απαρατητο,καθς χωρς αυτ, η επιστροφ του προντος δε θα μπορε να ληφθε  υπψην. Το δικαωμα επιστροφς της παραγγελας εκτελεται χωρς πρσθετες επιβαρνσεις εκτς απ τα ξοδα αποστολς (πλην της περπτωσης που το προν αποδειχθε ελαττωματικ, οπτε και τα ξοδα επιστροφς αναλαμβνονται απ την BizGreece με παρουσαση της απδειξης αποστολς.
Σε περπτωση σκησης του δικαιματος επιστροφς, η BizGreece θα αποζημισει τον Πελτη το ταχτερο δυνατν, κατπιν τεχνικο ελγχου που κρατει το πολ 10 ημρες.Κατ την αποζημωση, ο πελτης αποζημινεται στον λογαριασμ της πιστωτικς κρτας με την οποα πραγματοποιθηκε  η πληρωμ σε περπτωση εμβσματος με αντστοιχο τραπεζικ μβασμα σε λογαριασμ που θα υποδειχθε απ τον πελτη.

9. Επιστροφ

Παρακαλεστε να σημεισετε τι τα ξοδα μεταφορς εμππτουν στον πελτη κατ την αποστολ του προντος του.Θα γνεται αποδεκτ μνο η επιστροφ των προντων που βρσκονται σε ριστη κατσταση στην αρχικ τους συσκευασα και με πλρες περιεχμενο (εξαρτματα, οδηγες χρσης, κτλ.). Oι παραλαβς δεμτων θα γνουν δεκτς στη διεθυνση για την BizGreece Ποντκα Βιο Αννης Κομνηνης 2 Τρκαλα Τ.Κ.42100

10. Εγγυσεις και υπηρεσες μετ την πληση

λα τα προντα μας καλπτονται απ:
- τη νμιμη εγγηση «συμμρφωσης του αγαθο προς τους ρους της σμβασης»
- τη νμιμη εγγηση απκρυψης ελαττωμτων
- την εγγηση του κατασκευαστ η διρκεια της οποας διαφρει ανλογα με το προν και τη μρκα

Τα ξοδα αποστολς του των προντων επιβαρνουν τον πελτη. Ωστσο, σε περπτωση που το(-α) επιστρεφμενο(-α) προν(-τα) καλπτεται απ την εγγηση συμμρφωσης του αγαθο προς τους ρους της σμβασης, η εταιρα μας επιστρφει τα καταβληθντα ξοδα επαναποστολς στον πελτη.  Η επιστροφ των προντων πρπει να γνει ταχυδρομικς ( μσω ενς λλου μεταφορα).Οι παραλαβς δεμτων θα γνουν δεκτς στη διεθυνση
για την BizGreece Ποντκα Βιο Αννηs 2 Τρκαλα Τ.Κ.42100 .  H BizGreece δεσμεεται να αναλβει τις ενδεχμενες δαπνες επισκευς απ τους προμηθευτς. ποιο και αν εναι το πρβλημα που εμφανζει το προν σας, επιβλλεται η αποστολ, ταυτχρονα με την ελαττωματικ συσκευ, ενς αντγραφου της απδειξης πληρωμς, του εγγρφου εγγησης (περιλαμβνεται στη συσκευασα) και του κουπονιο επιστροφς. Προσοχ, οι νμιμες εγγυσεις  δεν ισχουν για την επισκευ βλαβν που οφελονται σε κποιον εξωτερικ παργοντα (π.χ. ατχημα, σγκρουση, κεραυνς, διακμανση του ρεματος κ.λ.π.) σε κακ χρση εγκατσταση απ τον πελτη χωρς την τρηση των συστσεων του κατασκευαστ σεχρση που βλπτει τη σωστ συντρηση της συσκευς, σε χρση εμπορικο συλλογικο χαρακτρα, σε χρση μη κατλληλων περιφερειακν, αξεσουρ αναλσιμων.
Οι εγγυσεις του κατασκευαστ των προντων που πωλονται απ την BIZGREECE δεν καλπτουν:
- την αντικατσταση των αναλσιμων (μπαταρες, κεραες)
- την ανμαλη μη κατλληλη χρση των προντων. Σε , τι αφορ σε αυτ το σημεο, σας καλομε να διαβσετε προσεκτικ τις οδηγες χρσης που συνοδεουν το προν,
- τις βλβες που συνδονται με αξεσουρ (καλδια τροφοδτησης...),
- τις βλβες που οφελονται στην παρμβαση ενς επισκευαστ μη εγκεκριμνου απ την BIZGREECE
Η BIZGREECE δεν μπορε να θεωρηθε υπεθυνη, αν ο κατασκευαστς αρνηθε να εφαρμσει την εγγηση για τους λγους που προαναφρθηκαν. Ο κατασκευαστς δικαιοται να ζητσει την καταβολ εξδων φακλου σε περπτωση ρνησης πληρωμς των προβλεπμενων δαπανν.Σε περπτωση  αποδοχς της ανλυσης των προβλεπμενων δαπανν, ο πελτης υποχρεοται να στελει στην ΒizGreece τραπεζικ μβασμα ψους σου με το ποσ
που ορζεται στην ανλυση των προβλεπμενων δαπανν.


 
...